ANBI

Stichting Joods Humanitair Fonds 

is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

RSIN

810309890

 

Bestuur

Siep Wijsenbeek (voorzitter)

Ophir Pines-Paz (secretaris)
Doortje van Unen (penningmeester)

Tetiana Smotkin-Abovych

André Betting
Eddy Sajet
Natasha Schmidt

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren en (doen) verdelen van de bij de oprichting van de stichting aan haar ter beschikking gestelde gelden, ten behoeve van humanitaire projecten in Centraal- en Oost-Europa met het oog op onder meer: 

 • De opbouw en continuïteit van de Joodse gemeenschappen, op het gebied van onder meer cultuur, kennisoverdracht en versterking van de immateriële infrastructuur;
 • Joodse educatie;
 • Het bevorderen van respect tussen mensen onderling;
 • Het ondersteunen van burgers die slachtoffer zijn van conflictsituaties.

 

Beleidsplan en Beheer van inkomsten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 • het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering voldoet aan de in het uitkeringsreglement vermelde criteria;
 • het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat als uitkering aan een aanvrager wordt verstrekt;
 • het op basis van het uitkeringsreglement (doen) verstrekken van uitkeringen;
 • het vaststellen dat de uitgekeerde bedragen conform de subsidievoorwaarden zijn besteed;
 • het doelmatig beheren van het vermogen.

 

Beleggingen worden begeleid door een investeringscommissie, waarin tenminste één bestuurslid zitting heeft.

 

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend gevormd door: 

 • een deel van de gelden die in het kader van de restitutie-onderhandelingen met de regering en de Joodse gemeenschap zijn terugbetaald;
 • de gelden welke op basis van het Uitkeringsreglement zijn uitgekeerd en daarna aan de stichting zijn terugbetaald;
 • de renten van de hiervoor onder a en b bedoelde gelden;
 • subsidies en giften;
 • hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en;
 • andere baten.

 

Besteding van inkomsten

De verdeling van de gelden schiedt overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde uitkeringsreglement.

 

Aanvragen voor uitkeringen ten behoeve van een project worden door middel van een aanvraagformulier per kalenderjaar ingediend. Het bestuur besluit vervolgens welke aanvragen gehonoreerd worden en welke niet. De ontvanger van de uitkering brengt een verslag uit van het project nadat deze is afgerond en op grond daarvan wordt door het bestuur de uiteindelijke uitkering vastgesteld.

 

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders voeren hun functies onbezoldigd uit.

 

Beloningsbeleid medewerkers

Voor de medewerker(s) en de directeur wordt er geen CAO gevolgd, maar zijn er individuele arbeidsovereenkomsten gesloten. De arbeidsvoorwaarden zijn sector-conform. De totale personeelslasten zijn opgenomen in het jaarverslag.

 

Publicatieplicht Vermogensfondsen

standaardformulier_2022.pdf

 

Financiële verantwoording afgelopen 5 jaar: